+

B

P

O

S

I

T

I

V

E

contact

FOR QUESTIONS OR INQUIRIES
+ (973) 36 36 36 18

ThisFoodTour / Kingdom of Bahrain

yusuf@thisfoodtour.com

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black TripAdvisor Icon

Thanks (Shuk-ran) for Submitting !

FOR Offline bookings & INQUIRIES
+ (973) 36 36 36 18

Thanks (Shuk-ran) for Submitting !

ThisFoodTour / Kingdom of Bahrain

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Hungry to leave a Review :D ?

  • White TripAdvisor Icon
Yellow_Icon.png